שימוש במודל הצמיחה הקבועה

בנוסחת מודל הצמיחה הקבועה ניתן לעשות שימוש כבנוסחת הערכת שווי , כלומר י d , P 0 = 8 < K K . -8 מתוך נוסחת הערכת השווי ניתן גם לחלץ את שיעור התשואה הנדרש על המניה ו בפרק 6 נרחיב את מודל הצמיחה הקבועה גם למצבים שבהם הצמיחה אינה קבועה בטווח הקצר , ובפרק 12 נעמיק בניתוח הקשר בין שווי המניה ובין רווחיות החברה . בפרק זה נסתפק בשתי הערות בדבר השימוש במודל לצורך אמידת שיעור התשואה הנדרש על ההון העצמי . מאליו מובן כי שיעור התשואה הממומש מהשקעה במניה שונה בדרך כלל משיעור התשואה החזוי . כל שינוי ברמת שיעורי התשואה הנדרשים בשוק ההון , בהערכת המשקיעים לגבי הדיבידנדים הצפויים , ברמת הסיכון , בשיעור הצמיחה ועוד , יביאו לשינוי בשווי המניה ולשיעור תשואה ממומש השונה משיעור התשואה הצפוי . לדוגמה , נניח שהדיבידנד האחרון של  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ