נספח נ-4 השוואת התזרים למשקיע באיגרות חוב הניתנות לפדיון מוקדם

בדוגמה שהבאנו בגוף הפרק בחנו שתי חלופות השקעה לתקופת החזקה של 5 שנים ; . 1 פדיון מוקדם בזמן 5 . 2 פדיון רגיל החלופות נבדקו על פי תחזית שבה שיעור התשואה לפדיון בזמן 5 יהיה . 9 % ראינו שהפדיון המוקדם של איגרת חוב מסב נזק כספי למשקיע והערכנו את הנזק הכספי בעת ההמרה . ₪ 77 . 53-ב נחזור לבחון דוגמה זו ונערוך את חישוב ההפסד של המשקיע בגין מימוש האופציה , אך הפעם תקופת ההחזקה היא 15 שנים . בטור B בלוח האקסל להלן מוצג התזרים הכספי הצפוי מהאיגרת בהנחת פדיון רגיל . נהוון את התזרים בהנחה ששיעור התשואה הנדרש עד זמן 5 הוא , 12 % ומזמן 5 והלאה שיעור התשואה הנדרש הוא . 9 % שווי האיגרת בהנחה זו הוא ? ₪ 1 , 109 . 25 עתה כתווך את התזרים המוצג בטור ס . טור זה הוא התזרים בשנים 1 עד , 5 כמובטח לפני הפדיון המוקדם , ומשנה 6 והלאה התזרים שווה 9 ° / 0-ל מהתמורה בסך ₪ 1 , 115 שהמשקיע מקבל בעת הפדיון המוקדם ( התמורה בסך ₪ 1 , 115 אינה כוללת את תשלום הריבית בסך , ₪ 120 תשלום המתקבל בזמן 5 אך הוא בגין שנה . ( 4 היוון תזרים זה מראה שערכו הנוכחי הוא : ₪ 1 , 065 . 25 ההפרש בין שני הסכומים הוא . ₪ 44 בפרק ראינו שההפרש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ