תרשים ‭4.10‬ הקשר בין שיע/ר התשואה לפדיון ובין ערך איגרת החוב: אג''ח שאינה ניתנת לפדיון מוקדם לעומת אג"רו הניתנת לפדיון מוקדם