סיכון משינויים בכוח הקנייה

כאשר תזרים המזומנים הצפוי מאיגרת חוב נקוב בערכים נומינליים ואינו מפצה את המשקיע על עלייה ברמת המחירים במשך חיי האיגרת , שיעור התשואה לפדיון נקבע בשוק כך שהוא כולל מרכיב של פיצוי על העלייה הצפויה ברמת המחירים וגם פרמיית סיכון מפני עלייה בלתי צפויה ברמת המחירים . אולם כאשר רמת המחירים אכן עולה באופן בלתי צפוי , עלול המשקיע לממש שיעור תשואה נמוך מהצפוי . עלייה חדה בלתי צפויה ברמת המחירים עשויה לגרום לכך ששיעור התשואה אף הוא יהיה שלילי . המשקיע נושא בסיכון של ירידת כוח הקנייה של תזרים המזומנים , והוא נותר חשוף לסיכון שהתזריס המובטח יהיה בעל ערך ראלי נמוך מהצפוי . להמחשת מקור סיכון זה נבחן את השינויים בשווי הראלי של תזרים המתקבל מאיגרת חוב כאשר חלים שינויים ברמת המחירים . נניח אג -ח '' אפס שפדיונה בעוד שמונה שנים וערכה הנקוב הוא . ₪ 1 , 000 המשקיע רוכש את האיגרת כאשר שיעור התשואה לפדיון ( במונחים אפקטיביים שנתיים ) הוא , 10 . 24 ° / 0 שיעור הכולל את הרכיבים הבאים ; בשיעור תשואה זה ערך איגרת החוב הוא ו ₪ 458 . 44 5 JM _ 458 . 44 1 . 1 024 ראו למשל ? . Y . Amihud , "Liquidity and Stock Return...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ