סיכון הסחירות

תנאי בסיסי ליעילות הכלכלית וליעילות המידע של שוק ההון הוא קיומה של רמת סחירות גבוהה בניירות הערך . תנאי לסחירות גבוהה הוא קיומה של תחרות בין מספר רב של משתתפים פעילים ובקיומם של ניירות ערך חלופיים רבים ( כלומר , ניירות ערך בעלי חתכי תשואה-סיכון דומים . ( סחירות גבוהה מקטינה את עלות ביצוע העסקות בניירות ערך ומשפרת את תפקודו של שוק ההון , וזאת באמצעות הקטנת הפער הפוטנציאלי בין השווי הכלכלי של נייר ערך לבין מחירו בשוק בכל רגע נתון . סחירות נמוכה היא בעיה אופיינית לשוקי הון קטנים בעולם , והיא אפיינה גם את שוק ההון בישראל במשך שנים רבות . שוק ההון התרחב בשנים כבר הזכרנו לעיל שנכון יותר למדוד את אורך חיי האיגרת על פי המח"מ ולא על פי הטווח לפדיון , כפי שעשינו כאן . אילו ייחסנו את ממוצע שיעורי התשואה ואת סטיות התקן למח"מ האיגרת במקום לזמן לפדיון , סביר להניח שהיו נעלמות אף הסטיות הקלות מהמגמה שהסתמנה . האחרונות ומידת הסחירות של ניירות ערך רבים עלתה במידה רבה . עם זאת , סחירות נמוכה עדיין מאפיינת ניירות ערך רבים בבורסה בתל-אביב . מאות מניות רשומות למסחר בבורסה בתל-אביב אך רק 100-כ מניות מתוכן נ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ