לוח ‭4.3‬ ממוצעים וסטיות תקן של שיעורי תשואה חודשיים על מדדי איגרות החוב הממשלתיות בישראל, על פי טווח לפדיון 2002 עד 2006