תרשים ‭4.8‬ שיעורי התשואה לפדיון של איגרות חוב של ממשלת ארה''ב ל0ווחי זמן שונים, 1994 עד 2007