תרשים ‭4.7‬ הרגישות היחסית של אג"רו ארוכות-טוורו לעומת אג"רו קצרות סווח, לשינויים בשיעור התשואה לפדיון