לוח ‭4.2‬ וגישות ערכן של איגרות חוב לשינויים בשיעור התשואה לפדיון: דוגמה