תרשים ‭4.4‬ השינוי בערכה של איגרת ח1ב נושאת ריבית על פני זמן, בהנחה ששיעור התשואה לפדיון נשאר ללא שינוי