לוח ‭4.1‬ השינוי על פני זמן בערכה של איגרת חוב נושאת ריבית, בהנחה ששיעור התשואה לפדיון נשאר קבוע