תרשים ‭4.3‬ הקשר שבין שיעור התשואה לפדיון ובין ערך איגרת חוב נושאת ריבית