הערכת איגרות חוב שאינן נושאות ריבית

וכן ריבית תקופתית , בדרך כלל אחת לשנה או אחת לחצי שנה . יש גם איגרות שאינן נושאות ריבית . נבחין בין שני סוגים : . 1 שטרות ניכיון . 2 איגרות חוב שאינן נושאות ריבית ( Zero Coupon Bonds ) נדון להלן בשני סוגים אלה . שטרות ניכיון : בשוק הכסף ( שוק לניירות ערך שמועד פדיונם חל בטווח זמן שאינו עולה על שנה אחת ) נפוץ השימוש בשטרות ניכיון . ( Discount Notes ) שטר ניכיון הוא כתב התחייבות ( Promissory Notes ) לתשלום הערן הנקוב של השטר ביום הפדיון . השטר אינו נושא ריבית והוא נמכר בניכיון , ( Discount ) כלומר במחיר הנמוך מערכו הנקוב . רבים מן המכשירים הפיננסיים בשוקי הכספים - כמו שטרי האוצר האמריקניים , ( Treasury Bills ) מלווה קצר מועד ( מק '' מ ) בישראל וניירות ערך מסחריים ( נע"מ ) שהם למעשה "מק"מ חברות , '' שייכים לקטגוריה זו . התשואה למחזיק בשטר ניכיון שווה לשינוי שחל בערך השוק של השטר במשך תקופת ההחזקה בו . מאחר ששטר ניכיון אינו נושא ריבית , מחירו נמוך מן הערך הנקוב שישולם למחזיק בו בעת הפדיון . הקשר בין מחיר השטר , ערכו הנקוב והניכיון השקלי הוא ! B = F-D = F הערך הנקוב ( קיצור של ( Face Value ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ