4.3 הערכת איגרות חוב

ערכם של נכסים פיננסיים , של איגרות חוב , של מניות ושל ניירות ערך אחרים תלוי בתזרימי המזומנים הצפויים מהם בעתיד . מודל תזרים המזומנים המהוון , Discounted Cash Flow ) הידוע 0 ? -כ ס ) הוא מודל להערכת נכסים פיננסיים באמצעות היוון תזרימי המזומנים הצפויים . המודל מביא בחשבון את ממד הזמן ואת ממד הסיכון : משך הזמן עד לקבלת תזרים המזומנים , הסיכון שמא התזרים לא יתממש כצפוי והסיכון שמא ישתנו תנאי השוק לרעה עד לקבלת התזרים . ענייננו העיקרי בפרק זה הוא הערכת שוויין של איגרות חוב משני סוגים ו איגרות חוב שאינן נושאות ריבית ; איגרות חוב "רגילות '' נושאות ריבית ( Straight Bonds ) שלהן מועד פדיון יחיד , תשלומי ריבית קבועה - אחת לשנה או אחת לחצי שנה - וללא אופציות כלשהן המוקנות למנפיק ( כגון אופציה לפדיון מוקדם ) או לבעלי האיגרות ( כגון אופציה להמרה למניות . (  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ