איגרות חוב המירות למניות

לאיגרות חוב רבות שמנפיקות חברות , נלווית אופציה המקנה לבעלי האיגרות זכות להמיר כל איגרת למספר קבוע מראש של מניות החברה . איגרות חוב אלה נקראות איגרות חוב המירות למניות או איגרות חוב להמרה . ( Convertible Bonds ) מאחר שהאופציה מוקנית לבעלי איגרות החוב , הם מקבלים את הזכות - אך לא את החובה - לממש את ההמרה . נניח שערכה הנקוב של איגרת חוב הוא ₪ 1 , 000 והיא נסחרת במחיר השווה לערכה הנקוב . נניח גם שבעל האיגרת זכאי להמיר אותה 25-ל מניות של החברה . בדוגמה זו , כאשר מחיר המניה הוא , ₪ 40 ההמרה למניות תעניק למשקיע מניות בשווי איגרת החוב 40 = ₪ 1 , 000 ) ₪ . ( 25 אם מחיר המניה פחות , ₪ 40-מ ההמרה למניות אינה כדאית כי המשקיע הממיר את האיגרת מוותר על נייר ערך בשווי ₪ 1 , 000 תמורת מניות בשווי קטן יותר . במצב זה סביר להניח שמשקיע לא ימיר את האיגרת למניות . לעומת זאת , אם מחיר המניה עולה על , ₪ 40 ההמרה למניות פירושה ויתור על נייר ערך בשווי ₪ 1 , 000 תמורת מניות בשווי רב יותר . נהוג לומר שבמקרה הראשון האיגרת נסחרת '' במסלול האג"חי" ואילו במקרה השני האיגרת נסחרת "במסלול המנייתי . " ניתוח הערכת השווי ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ