תנאים מסייגים

נניח שקנינו איגרות חוב מחברה שמצבה הפיננסי איתן על פי כל אבן בוחן סבירה , אך לאחר שרכשנו את האיגרות החליטה הנהלת החברה להגדיל את הדיבידנדים לבעלי המניות , להנפיק איגרות חוב נוספות שיש להן קדימות על פני איגרות החוב שרכשנו , להקטין את רזרבת המזומנים שלה תוך פגיעה בנזילותה ועוד כהנה וכהנה פעולות המחלישות את מעמדן הפיננסי של איגרות החוב שברשותנו או הפוגעות ביכולתה של החברה לממש את ההתחייבות כלפינו . פעולות כאלה יפגעו בנו מיד מאחר שהן יפחיתו את ערך השוק של איגרות החוב שברשותנו . תנאים מסייגים on ( Restrictive Covenants ) תנאים הנכללים בתשקיף והמסייגים את זכותה של החברה לפגוע בבעלי איגרות החוב . סייגים אלה מספקים הגנה מסוימת לבעלי האג '' ח מפני צעדים מכוונים או בלתי מכוונים העלולים לפגוע בהם . התנאים כוללים מגבלות שונות , כגון קביעה שהיקף ההלוואות של החברה לא יעלה על אחוז נתון מסך הנכסים שלה , שהיחס השוטף ( הנכסים השוטפים חלקי ההתחייבויות השוטפות ) לא ירד אל מתחת לרמה שנקבעה מראש , שהחברה לא תחלק דיבידנד לבעלי המניות אלא אם כן הרווח הגיע לרמה מסוימת , שכל עוד לא הגיעו איגרות החוב הקיימות לפד...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ