התשקיף, האמנה והנאמן

2 חברה המנפיקה ניירות ערך לציבור - ובכללם איגרות חוב - חייבת לפרסם תשקיף . ( Prospectus ) האמנה ( indenture ) היא חלק מהתשקיף המגדיר היטב ובפירוט את הזכויות ואת ההתחייבויות של כל צד להסכם : החברה המנפיקה מחד גיסא והמשקיע המחזיק בניירות הערך מאידך גיסא . בתשקיף ההנפקה של איגרות החוב מפורטים סכומי הריבית , מועדי התשלום , מועד הפדיון , קדימות האג"ח יחסית להתחייבויות אחרות של החברה , שעבודים שונים לטובת בעלי האיגרות , התנאים שבהם זכאית החברה המנפיקה לבצע פדיון מוקדם של איגרות החוב וכיוצא באלה . לכל הנפקה של איגרות חוב לציבור חייב להיות נאמן , ( Trustee ) שהוא בדרך כלל חברה פיננסית המייצגת את כל בעלי איגרות החוב ופועלת בשמם . אם המנפיק אינו עומד בהתחייבות כלשהי כלפי בעלי האג"ח כפי שנקבע באמנה , הנאמן הוא שאמור לפעול מיד לתיקון המצב . כדי שהנאמן ימלא את תפקידו כראוי , עליו לייצג באופן אפקטיבי את בעלי האג"ח כלפי המנפיק ובכך לחסוך מהם את הצורך לפעול בנפרד אם זכויותיהם נפגעות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ