תרשים ‭3.7‬ תיאור 0כמ0י של מרכיבי הריבית והקרן מתוך התשלום הקבוע להחזר הלוואה, והשינוי על פני זמן