לוח ‭3.9‬ לוח סילוקין: הלוואה בסך ‭₪ 10,000‬ ל־4 שנים בריבית של ‭12%‬ לשנה ופירעון בהחזרים קבועים בסוף כל שנה (הנתונים ‭;₪-ב‬ ההפרשים נובעים מעיגול מספרים)