לוח ‭3.8‬ חישוב הערך העתידי של סדרת תשלומים לא קבועה במשד שלוש תקופות: התשלומים בסוף כל תקופה ושיעור ההיוון הוא ‭7°/0‬ לתקופה