סדרת מזומנים רגילה

נחזור לחשבון החיסכון שבו מתבצעות הפקדות בסך ₪ 100 כל אחת בסוף כל שנה מארבע שנים . ההפקדה הראשונה תיעשה בעוד שנה ( זמן ( 1 וההפקדה האחרונה תיעשה בעוד ארבע שנים ( זמן . ( 4 בהנחה ששיעור ההיוון הרלוונטי הוא , 8 ° / 0 מהו הערך הנוכחי של סדרת תשלומים זו ? תרשים 3 . 5 מראה את ההפקדות השונות על פני ציר הזמן . הערך הנוכחי של הפיקדון 2 הראשון הוא . ( 100 / 1 . 08 ) ₪ 92 . 59 הערך הנוכחי של הפיקדון השני הוא . ( 100 / 1 . 08 ) ₪ 85 . 73 3 הערך הנוכחי של הפיקדון השלישי הוא , ( 100 / 1 . 08 ) ₪ 79 . 38 והערך הנוכחי של הפיקדון הרביעי הוא . ( 100 / 1 . 08 ל ₪ 73 . 50 מכאן שהערך הנוכחי ( מעוגל ) של הסדרה כולה הוא . ( 73 . 50 + 79 . 38 + 85 . 73 + 92 . 59 ) ₪ 331 . 20 חישוב זה מופיע בלוח . 3 . 5 נפנה עכשיו לנוסחה המתאימה לחישוב הערך הנוכחי של התזרים . נסמן : = PVA ( k , n ) הערך הנוכחי של סדרת התשלומים ( הרגילה ) הקבועה למשך n תקופות בריבית של k לתקופה . מכאן : 1 1 1 PVA ( k , n ) = PMT ? + + ... + - \ + k ( l + kf (! + *) " וניתן להראות כי קיים ו  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ