לוח ‭3.3‬ הערך העתידי של סדרת מזומנים רגילה בסן ‭₪ 100‬ כל אחד, בריבית של ‭8%‬ לתקופה