תרשים ‭3.3‬ העתוי של סדרת מזומנים קבועה בהתחלה נדחית (סדרה "רגילה‭("‬ ובהתחלה מיידית (בכל סדרה ארבעה תשלומים בסך ‭ח"ש 100‬ כל אחד)