לוח ‭3.2‬ העיתוי של סדרת מזומנים קבועה בהתחלה נדחית (סדרה "רגילה‭("‬ ובהתחלה מידית (בכל סדרה ארבעה תשלומים בסד ‭₪ 100‬ כל אחד)