דוגמה לחישוב הערך הנוכחי של סכום יחיד

נניח כי בידנו שטר התחייבות ועל פיו כותב השטר מחויב לשלם למחזיק השטר ₪ 25 , 000 בעוד שש שנים בדיוק . מה שווי ההתחייבות אם שיעור ההיוון המתאים הוא ? 12 ° / 0 פתרון אנליטי : בדוגמה זו , k = 0 . 12 , 11 = 6 ו- . FV = 25 , 000 נחשב תחילה את גורם הערך b הנוכחי ? . I 1 PVF ( k , n ) = = 0 . 50663 1 ( 1 + *) " 1 . 12 ' כלומר , כל , ₪ 1 הצפוי להתקבל בעוד שש שנים , שווה היום ₪ 0 . 506631 אם שער הריבית הוא 12 ° / 0 לשנה . לכן הערך הנוכחי של ₪ 25 , 000 הוא ₪ 12 , 665 . 78 PV = 25 , 000 * 0 . 506631 = 12 , 665 . 78 שימוש בלוח : הלוח המתאים לדוגמה זו הוא לוח , A . 2 המציג את גורמי הערך הנוכחי של סכום יחיד . כמו בפתרון האנליטי , הערך ( המעוגל ) בלוח הוא , 0 . 50663 ומכאן שהערך הנוכחי של התשלום הצפוי הוא : ₪ 12 , 665 . 75 PV = 25 , 000 0 . 50663 = 12 , 665 . 75 ההבדל בין ערך זה לערך שהתקבל בפתרון האנליטי נובע מכך שהערך הנתון בלוח הוא ערך מעוגל . שימוש בתכנת אקסל 1 להלן החישוב כפי שהוא נעשה בתכנת אקסל ו  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ