לוח ‭3.1‬ היתרה והריבית בחשבון נושא ריבית הקרן שהופקדה י ‭₪ 100‬ שער הריבית ו ‭10%‬ לשנה