2.6 יחסי כוח הקנייה: שיעורי אינפלציה, ריביות ושערי חליפין