מקור , משה בן-חורין, שוק ההון וניירות הערך, תל-אביב ו הוצאת צ'ריקובר, ‭.1996‬ לוח ‭2.10‬ ממוצעים וסטיות תקן של שיעורי התשואה הלאליים השנתיים על מניות, איגרות חוב צמודות למדד ואיגרות חוב צמודות לדולר לתקופה 1952 עד 1993