תשואה לעומת סיכון בשוק ההון בישראל

בבואנו לבחון את שיעורי התשואה ההיסטוריים בשוק ההון בישראל ולנתח את היחס בין התשואה לסיכון , עלינו לזכור כי מדובר בשוק הון שחלו בו תהפוכות דרמטיות מאז קום המדינה , תקופה של כשישים שנים . אף שבשנים הראשונות לאחר קום המדינה היה שוק ההון קטן , בלתי תחרותי ונשלט ברובו על ידי הממשלה , ואף שהתפתחותו של שוק ההון הייתה הדרגתית וחלו בו שינויים חדים במשך השנים , ניתוח התשואה לעומת הסיכון מצביע על כך שגם בתנאים אלה היה מתאם חיובי בין שיעורי התשואה הממוצעים היו ובין רמת הסיכון ו שיעורי התשואה הממוצעים נטו להיות גבוהים יותר בהשקעות שבהן הייתה סטיית התקן גבוהה יותר . ניתוח שיעורי התשואה ה ר א ל י י ם השנתיים של מניות , של איגרות חוב צמודות למדד ושל איגרות חוב צמודות לדולר בתקופה 1952-מ עד 1993 מראה , כי שיעור התשואה הראלי הממוצע שהניב תיק מניות היה גבוה באופן מובהק מזה של איגרות החוב הצמודות למדד המחירים או לדולר . סטיית התקן של שיעורי התשואה על המניות הייתה , כצפוי , גבוהה בהתאם . לוח 2 . 10 מציג את שיעורי התשואה הממוצעים לתקופה זו . יש לציין כי שיעור התשואה הממוצע על איגרות החוב הצמודות לדולר היה נ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ