מקור: הלוח מבוסס על מקורות שונים אשר קובצו במאמר י ‭of Portfolio Management (Winter 2003), pp. 28-34.L. H. Hunt and D. M. Hoisington, "Estimating the Stock/Bond Risk Premium", The Journal‬ ל‭2.9 ח1‬ שיעורי תשואה ממוצעים על מניות ועל איגרות חוב ממשלתיות בארה‭,!"‬ פרמיית ההון העצמי ושיעורי האינפלציה הממוצעים בתקופות שונות ‭1871-מ‬ עד 2001