שיטת ההצמדה הנהוגה בישראל ומשמעותה לגבי שערי הריבית

ההלוואות הנהוגות במשקים המפותחים הן ברובן המכריע הלוואות שלא חלה עליהן הצמדה למדד , למט"ח או לבסיס הצמדה אחר כלשהו . בישראל נהוגות הלוואות צמודות לצד הלוואות בלתי צמודות , ובסיס ההצמדה העיקרי בהלוואות צמודות הוא מדד המחירים לצרכן . בהלוואות בלתי צמודות , כמו אלה המקובלות ברוב שוקי ההון בעולם ובייחוד בשוקי ההון המפותחים , תשלומי הריבית והחזר ההון '' ה ) קרף ( ' נקובים בערכים נומינליים . לדוגמה , בארה"ב איגרת חוב בעלת ערך נקוב של $ 1 , 000 הנושאת ריבית נקובה של , 10 ° / 0 משלמת לבעליה $ 100 ריבית שנתית , והחזר ההון בזמן הפדיון הוא $ 1 , 000 ללא תלות בשיעור האינפלציה שהתממשה בדיעבד במשך חיי האיגרת . מכאן שהתשואה הראלית שמקבל רוכש האיגרת תלויה בשיעור האינפלציה שהתממשה בדיעבד במשך תקופת ההשקעה באיגרת . כפי שראינו לעיל , כאשר שיעור האינפלציה שהתממשה בתקופת ההשקעה עולה על השיעור שהיה צפוי מראש , הריבית הראלית של המשקיע נמוכה מציפיותיו המוקדמות ; לעומת זאת , כאשר שיעור האינפלציה שהתממשה היה נמוך מזה שהיה צפוי מראש , הריבית הראלית המתממשת למשקיע גבוהה מזו שנצפתה מראש . איגרות החוב הממשלתיות מסו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ