תרשים ‭2.7‬ הריבית הנומינלית, ציפיות האינפלציה והריבית הנומינלית על פי נוסחת פישר בישראל, 1995 עד 2007