האם תאוריית פישר תקפה מהבחינה האמפירית?

באיזו מידה מאפיינת נוסחת פישר את הקשר האמיתי בין שיעורי התשואה לבין שיעורי האינפלציה ? שאלה זו היא שאלה אמפירית ויש לבחון אם הנתונים אכן מאששים את התאוריה . 12 מחקרו של גיבסון ומחקרם של שילר וסיגל בחנו נתונים היסטוריים של שיעורי התשואה הנומינליים ושל שיעורי האינפלציה בארה"ב . נבדקו נתונים על פני תקופה ארוכה , 245 שנים , משנת 1729 עד . 1974 בכל הנוגע למגמות הכלליות , נמצא מתאם בין רמת שיעורי התשואה בטווח הקצר ובטווח הארוך לבין רמת המחירים . מתאם זה בולט יותר לגבי שיעורי התשואה בטווח הארוך . לעומת זאת , בדיקה מדוקדקת של הנתונים מצביעה על כך שהקשר בין רמות שיעורי התשואה לבין שיעורי האינפלציה , כלומר השינויים ברמת המחירים , נמוך בהרבה . מקדם המתאם שנמדד בין שערי הריבית ארוכת הטווח לבין שיעורי האינפלציה לתקופה הנדונה הוא רק , 0 . 045 ואילו מקדם המתאם בין שערי הריבית בטווח הקצר לבין שיעורי האינפלציה שווה לאפס . מתאם נמוך זה מודד את הקשר בין שיעורי התשואה בתקופה נתונה לבין שיעורי האינפלציה שהתממשו באותה תקופה עצמה . למעשה , על פי מודל פישר , שיעורי התשואה מתאימים את עצמם לרמת האינפלציה הצפויה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ