2.5 שיעורי התשואה ושיעורי האינפלציה

שיעור תשואה חסר סיכון של 4 % מאפשר למשקיע המוותר על ₪ 100 היום לקבל תמורתם בוודאות ₪ 104 כעבור שנה . כאשר רמת המחירים יציבה , ניתן לתרגם זאת לגידול בצריכה בשיעור של : 4 ° / 0 בסוף השנה יוכל המשקיע לצרוך 4 ° / 0 יותר בסחורות ובשירותים משצרך בתחילת השנה . לא כן הדבר כאשר רמת המחירים עולה . נניח שרמת המחירים צפויה לעלות 12 ° / 0-ב במשך השנה . בשיעור תשואה נומינלי של , 4 ° / 0 המשקיע שיקבל ₪ 104 בסוף השנה יגלה עד מהרה כי בסכום זה יוכל לרכוש פחות סחורות ושירותים יחסית לסל שיכול היה לרכוש תמורת ₪ 100 בתחילת השנה . השווי הראלי של התמורה שתתקבל בסוף השנה יהיה ₪ 92 . 86 ( 104 / 1 . 12 ) המייצג הפסד ראלי של 7 . 14 ° / 0 יחסית לסכום שהושקע בתחילת השנה . אולם המשקיעים ערים לפגיעתה של האינפלציה בערך השקעתם , ואס הם צופים אותה מראש , הם דורשים פיצוי מתאים . כדי לשמור על תשואה ראלית בשיעור של , 4 ° / 0 יהיה על המשקיעים הצופים אינפלציה בשיעור של 12 % לדרוש תשואה נומינלית בשיעור של . 16 . 48 ° / 0 בשיעור תשואה זה השקעה של ₪ 100 בתחילת השנה תיתן להם תמורה של ₪ 116 . 48 בסוף השנה , ואם אכן תהיה עליית מחי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ