תרשים ‭2.6‬ שיעורי התשואה לפדיון של המק''מ ושל ש0רי אוצר אמריקניים לשנה אחת, ‭1997‬ עד 2006