התשואות על נכסים פיננסיים והשינויים על פני זמן

שיעורי התשואה הנדרשים מניירות ערך שונים אינם שווים י לכל נייר ערך יש שיעור תשואה נדרש המשקף את התכונות המסוימות של נייר הערך האמור ואת הסיכון הכרוך בהשקעה בו . יתר על כן , שיעורי התשואה הנדרשים נתונים לשינויים על פני זמן ומקורם בשינויים מאקרו-כלכלייס ובשינויים מיקרו-כלכליים כאחד . כפי שראינו , שיעור התשואה הנדרש מנייר ערך כולל את שיעור התשואה חסר הסיכון ואת פרמיית הסיכון ו לפירוט ראו ספרי סטטיסטיקה . לדוגמה ראו הערה 8 לעיל . הקשר בין שיעור התשואה הנדרש מנייר ערך לבין רמת הסיכון הכרוכה בק , שקעה בו מוצג בתרשים . 2 . 5 התרשים מציג גם את שני מרכיבי שיעור התשואה הנדרש שבהם נדון עתה : שיעור התשואה חסר הסיכון ופרמיית הסיכון . שיעור התשואה חסר הסיכון הוא השער הבסיסי במשק לתחלופת מזומנים בהווה במזומנים בעתיד בתנאי ודאות מוחלטת . במילים אחרות , זהו ערך הזמן של הכסף בהיעדר סיכון . אם שיעור התשואה הזה הוא , 4 ° / 0 פירוש הדבר הוא שבתנאי השוק הקיימים ניתן להשקיע ₪ 100 היום ולקבל תמורתם בוודאות ₪ 104 בעוד שנה . שער ריבית זה מושפע מגורמים סובייקטיביים הקשורים בנכונות המשקיעים לוויתורים בהווה ( כלומר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ