תרשים ‭2.1‬ הביקוש וההיצע להון להשקעה יצרנית ושיעור התשואה על ניירות ערך