דרישות מגופים מוסדיים

בשנים האחרונות גדל במידה רבה חלקם של המשקיעים המוסדיים ( קרנות נאמנות , קופות גמל , קרנות פנסיה , חברות ביטוח ) בהשקעה במניות . הציבור משקיע כסף רב במניות באמצעות המשקיעים המוסדיים ולכן גדלה חשיבותה של המחויבות של משקיעים אלה לציבור , עובדה המצריכה את שיפור השקיפות של פעילותם . החוק מחייב קרנות נאמנות להשתתף ולהצביע באספות כלליות של חברות שמניותיהן מוחזקות בקרן אם קיימת אפשרות לפגיעה במחזיקי היחידות בקרן או לקידום ענייניהם , לרבות החלטה בנושא עסקות בעלי עניין . הוראה דומה חלה היום גם על קופות הגמל , ורשות ניירות הערך פועלת לכך שהמשקיעים המוסדיים לא יוכלו להימנע בהצבעות הללו . ועדת גושן מציעה לעודד משקיעים מוסדיים להשתתף באספות הכלליות של בעלי המניות ולהרחיב את דרישת הגילוי באשר למדיניות ההצבעה של המשקיעים המוסדיים ולאופן הצבעתם בפועל . קרנות הנאמנות , קופות הגמל , חברות הביטוח והבנקים יחויבו לדווח בדוחות הרבעוניים על מדיניות הצבעתם בנושאים הרלוונטיים וכן על שינויים במדיניות זו . כן ממליצה הוועדה כי מוסדות אלה יחויבו לדווח כמה פעמים הצביעו בעד , כמה פעמים הצביעו נגד וכמה פעמים נמנעו . י...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ