יצירת מגנוני בקרה נוספים - הצהרת מנהלים וכתבי הצבעה (Proxies)

הוועדה ממליצה להדק את הבקרה הפנימית באמצעות חיובם של המנהל הכללי ושל נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה לכלול בדוחות השנתיים והרבעוניים הצהרה בדבר נאותות הדוחות והמידע הגלום בהם . כמו כן הם יידרשו להצהיר על האפקטיביות של הבקרות ושל נוהלי הדיווח . להצהרה יצורף דוח של רואה חשבון בדבר הנאותות של ההצהרה על פי תקן ביקורת שייקבע בעניין זה על ידי לשכת רואי החשבון . אחד ממנגנוני הבקרה החשובים שנועדו להבטיח כי הנהלת החברה תפעל לטובת החברה כולה , הוא זכות ההצבעה של בעלי המניות . השימוש בזכות ההצבעה משמש כגורם מרתיע למנהלים בבואם לקבל החלטות העלולות לפגוע בחברה , שכן מבחינה עקרונית בידיהם של בעלי המניות נתונה הסמכות להחליף את המנהלים . בישראל רוב החברות נשלטות בידי בעלי עניין ולכן מוגבלת יכולתם של בעלי המניות מן הציבור לפטר את ההנהלה . עם זאת , דרישות הרוב המיוחד של בעלי המניות מן הציבור לאישור עסקות עם בעלי עניין , למינוי דירקטורים מקרב הציבור ולאישור מינוי יושב ראש ומנהל כללי לחברה , מקנות לבעלי המניות מן הציבור השפעה על התנהלות החברה . מאחר ששיעור ההחזקות של בעלי המניות מקרב הציבור בחברה צ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ