אישור עסקאות עם בעלי שליטה

ו חוק החברות קובע מנגנון לאישור עסקות חריגות של חברה ציבורית עם בעל שליטה או עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי , לרבות התקשרויות לתגמול בעל השליטה או קרובו בגין העסקתו בחברה או כהונתו כנושא משרה בה . על פי מנגנון זה , נדרשים לכך אישור ועדת הביקורת , אישור הדירקטוריון ואישור אספת בעלי המניות של החברה . באישור החברה נדרש כי יתקיים אחד מאלה ? . 1 במניין קולות הרוב באספה ייכללו שליש מכלל קולות בעלי המניות שאין להם עניין אישי באישור העסקה , המשתתפים באספה ( הנמנעים אינם נלקחים בחשבון , ( או . 2 שיעור קולות המתנגדים מבין בעלי המניות שאין להם עניין אישי באישור העסקה לא יעלה על אחוז אחד מכלל בעלי זכויות ההצבעה בחברה . הועדה מציעה ליישם את המלצותיה בשני שלבים : השלב הראשון י לפני הקמת בית משפט מתמחה לדיני חברות וניירות ערך הוועדה ממליצה להעלות את הרוב הנדרש לאישור עסקות עם בעלי שליטה מ"שליש" ל"רוב '' בעלי המניות שאין להם עניין אישי בעסקה , אך תישקל האפשרות לסייג זאת בכך שהעסקה תאושר אף ללא הרוב המיוחד הקבוע בחוק החברות ( כלומר , 'ישליש ( " אם שיעור הקולות המתנגדים מבין בעלי המניות שאין ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ