הרכב ועדת הביקורת ועבודתה

יו"ר ועדת הביקורת יהיה דירקטור חיצוני ורוב חבריה יהיו דירקטורים עצמאיים או חיצוניים . רוב החברים בוועדה יהיו בעלי יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים . חברי ועדת הביקורת אינם רשאים לקחת חלק פעיל בעריכת הדוחות הכספיים של החברה . המלצות הוועדה תובאנה בפני הדירקטוריון , וזה יהיה חייב לדון בהן לפני אישור הדוחות הכספיים . יו"ר החברה רשאי להשתתף כמשקיף בדיוני ועדת הביקורת בנושא הדוחות הכספיים . יש להזמין את רואה החשבון של החברה ואת המבקר שלה לכל ישיבת דירקטוריון ולכל ישיבת ועדת הביקורת שבה נדונים הדוחות הכספיים של החברה . תפקידי ועדת הביקורת : הוועדה תמליץ לדירקטוריון על נוהל שיסייע בפיקוח על נאותות הדוחות הכספיים של החברה , תסייע לדירקטוריון לבחון את הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ובניהול הסיכונים בחברה , וכמו כן תסייע לדירקטוריון לפקח על יעילות פעילותו של המבקר הפנימי בחברה . הוועדה תגבש המלצות בעבור הדירקטוריון בדבר מינוי רואה החשבון המבקר , ותפקח על אי-תלותו ועל האובייקטיביות שלו . על החברה לערוך תכנית הכשרה לחברים החדשים בוועדת הביקורת ובמקביל עליה לערוך תכנית להכשרה מתמשכת לחברי ועדת...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ