הרכב הדירקטוריון ועבודתו

הוועדה מבחינה בין דירקטורים פנימיים המיטיבים להכיר ולהבין את עסקי החברה , לבין דירקטורים מן הציבור ודירקטורים עצמאיים שהיכרותם את החברה והבנתם בעסקיה שטחיות יותר , אך הם צפויים להיות אובייקטיביים יותר מן הדירקטורים הפנימיים . על בסיס הבחנה זו המליצה הוועדה לאזן בין מספר הדירקטורים הפנימיים לבין מספר הדירקטורים מן הציבור והדירקטורים העצמאיים . ההמלצה היא שבכל חברה ימונו - נוסף על הדירקטורים החיצוניים - גם דירקטורים עצמאיים , וכך מספר הדירקטורים החיצוניים והעצמאיים יהיה שליש לפחות ממספר הדירקטורים הכולל ( או מחצית ממספר הדירקטורים הכולל , בהתאם למבנה קבוצת השליטה בחברה . ( דירקטורים עצמאיים הם דירקטורים שוועדת הביקורת של התאגיד קבעה שהם עצמאיים לאחר שבדקה את הקשרים שבינם לבין בעלי השליטה ונושאי המשרות בחברה . על הדירקטוריון לדון ולהגדיר את מדיניות התאגיד בנושאים שונים ן חשיפה לסיכונים , קביעת כלי בקרה וכלים למדידת הסיכונים , אישור תכנית העבודה ומעקב אחר ביצועה , אישור התקציב ועוד . מפעם לפעם תיערכנה ישיבות דירקטוריון ובהן לא ישתתפו חברי הנהלת החברה . יש להפריד בין סמכויות המנכ '' ל לבין ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ