שיקולים נוספים

כאמור , יש שיקולים נוספים שבגללם השאת הרווח אינה יכולה להוות הגדרה של מטרת החברה העסקית . אחד מהם הוא העובדה שהרווח נמדד על פי כללי חשבונאות שאינם מייצגים תמיד את המדידה הכלכלית הנכונה של התמורה המתקבלת מפעילות החברה בפרק זמן נתון כלשהו . דוגמה לכך היא הטיפול החשבונאי בפחת . בחישוב הרווח מובאות בחשבון ההכנסות ומהן מופחתות העלויות וההוצאות השונות . כאשר החברה מפעילה נכסים קבועים , דהיינו נכסים בעלי אורך חיים ארוך יחסית , שחיקת הנכסים הללו במהלך הפעילות השוטפת של החברה מהווה עלות הנקראת פחת ושיעורה משפיע על גודל הרווח הנמדד ועל תזמונו . הפחת הכלכלי שונה בדרך כלל מהפחת כפי שהוא נמדד לצורך חישוב הרווח , מאחר שהמדידה החשבונאית מבוססת על כללים שאינם משקפים במדויק את השחיקה האמיתית של הנכסים . אם כן , הפחת הכלכלי עשוי להיות גבוה יותר או נמוך יותר מהפחת המופיע בספרי החברה לצורך חישוב הרווח . יתר על כן , פחת אינו מהווה הוצאה במזומן בתקופת הפעילות הרלוונטית , אך לצורך חישוב הרווח החשבונאי הפחת נזקף כהוצאה בפועל בתקופת הפעילות . זוהי אחת הסיבות לכך שבדרך כלל יש פער בין הרווח כפי שהוא נמדד בספרי ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ