לוח ‭1.3‬ תזרים מזומנים צפוי משתי חלופות השקעה, ‭,F-) E‬ על פני זמן