1.3 התפקידים העיקריים בתחום ניהול הכספים של החברה

התפקידים היום-יומיים של ניהול הכספים רבים ומגוונים מאוד . הם מבוססים בדרך כלל על כמות עצומה של נתונים פנימיים של החברה ועל נתונים שמחוץ לה ( לדוגמה : נתוני הענף , נתונים מאקרו-כלכליים ונתונים מתחום הכלכלה העולמית , ( וכוללים בין היתר את התפקידים שלהלן / 7 הכנת תחזית פיננסית לחברה ; על תחזית זו לעסוק בטווח הקצר , בטווח הבינוני ובטווח הארוך ועליה לכלול צפי של צורכי המימון ושל גיוס ההון , של הרווחיות העתידית של השקעות החברה ושל תזרים המזומנים . כמו כן על התחזית הפיננסית לכלול תכנית להשקעת עודפי המזומנים , עליה לבחון את הסיכונים הפיננסיים השונים ואת ההשפעות האפשריות של שינויים פוטנציאליים בשוקי ההון ובסביבה העסקית שבה פועלת החברה . . 2 קבלת החלטות השקעה ותכנון פרטי ההשקעה ודרכי ביצועה : החלטות אלה עוסקות בהשקעה בנכסים קבועים ( למשל בנדל"ן ובציוד בעל אורך חיים ממושך ) וכן בהשקעה ובניהול ההון החוזר של החברה , היינו הנכסים וההתחייבויות קצרי-הטווח ( כגון ניהול המלאי ויתרת החייבים , קביעת מדיניות האשראי של החברה וניהול יתרת הזכאים . ( מנהלי הכספים חייבים להיות שותפים להחלטות החברה הנוגעות לתכנו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ