תוכן העניינים

פרק : 1 הניהול הפיננסי ומטרתו : ניהול יוצר ערך 1 . 1 הקדמה 1 1 . 2 ההחלטות העיקריות בתחום ניהול הכספים של החברה העסקית 2 1 . 3 התפקידים העיקריים בתחום ניהול הכספים של החברה 3 1 . 4 תחומי האחריות של בעלי התפקידים בהנהלת הכספים 4 1 . 5 מטרת החברה העסקית 7 גורם הזמן 8 גורם הסיכון 9 רווח לעומת רווחיות 10 שיקולים נוספים 11 המטרה המרכזית של החברה העסקית ו יצירת ערך לבעלי המניות 11 1 . 6 סוגי החברות העסקיות : המסגרת החוקית 13 חברה בבעלות אדם יחיד 13 שותפות 14 שותפות כללית 14 שותפות מוגבלת 14 פירוק השותפות 14 חלוקת הרווחים בשותפות 15 מיסוי 15 חברה מוגבלת במניות 15 רישום החברה והמסגרת החוקית 16 הבעלות על החברה 16 הון המניות של החברה 17 בעלי שליטה , בעלי עניין ובעלי מניות המיעוט 17 מניות רגילות , מניות בכורה , מניות יסוד ומניות נחותות 18 יתרונות החברה בע 19 מ '' חסרונות החברה בע 20 מ"  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ