נספח ו' טבלת מקדם ערך עתידי של סדרת תשלומים קבועים