נספח ה' טבלת מקדם ערך נוכחי של סדרת תשלומים קבועים