נספח ב' מילון מתחים

א אופציה Option אופציה אירופאית European Option אופציה אמריקאית American Option אופציית מכר Put Option אופציית רכש Call Option אי ודאות Uncertainty איגרת חוב Bond איגרת חוב ללא קופון Zero-Coupon Bond אינדקס רווחיות Profitability Index אינפלציה Inflation ארביטראז' Arbitrage ב בדיעבד Ex-post בורסה Stock Exchange ביטא Beta ביטוח Insurance בנק Bank בעירבון מוגבל ( בע"מ ) Limited ( LTD ) דוח רווח והפסד Income Statement , Profit and Loss Statement דוחות כספיים Financial Statements דיבידנד Dividend דיבידנד במזומן Cash Dividend דירוג פרויקטים Projects Ranking דפלציה Deflation הון חוזר Working Capital הון עצמי ( ספרים ) Book Value of Equity הון עצמי ( שווי שוק ) Market Value of Equity הוצאות מימון Interest Expense היוון ( אחורה בזמן ) Discount היוון ( קדימה בזמן ) Discount Forward הלוואה Loan המרה בין מטבעות Currencies Conversion  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ