שאלות נוספות

שאלה ! הנח מודל בינומי לתקופה אחת . מחיר המניה כיום הנו ח"ש 100 , והוא יכול בעוד תקופה לעלות ב- , 10 % או לרדת ב- . 50 % הנח כי שיעור הריבית התקופתית חסרת הסיכון הנו . 10 ° / 0 נדרש : א . חשב את מחירה של אופציית רכש בעלת מחיר מימוש של ח"ש 130 . ב . חשב את מחירה של אופציית רכש בעלת מחיר מימוש של ח"ש 60 . ג . חשב את מחירן של אופציות מכר בעלות מחיר מימוש של ח"ש 130 ו- '' ש 60 ח ? האם ניתן לחסוך בחישובים על סמך תשובותיך לסעיפים א' ו- ב'י נמק . שאלה 2 הנח מודל בינומי לשתי תקופות . מחיר המניה כיום הנו ח"ש 50 , והוא יכול בעוד תקופה לעלות ב- , 15 % או לרדת ב- . 20 % בתקופה השנייה המחיר יכול לעלות ב- 55 % או לרדת ב- . 25 ° / 0 הנח כי שיעור הריבית התקופתית חסרת הסיכון התקופתית הנו . 8 % נדרש : א . חשב את מחירה של אופציית רכש בעלת מחיר מימוש של ח"ש 50 . ב . חשב את מחירה של אופציית רכש בעלת מחיר מימוש של ח"ש 80 . ג . חשב את מחירה של אופציית מכר בעלת מחיר מימוש של '' ש 30 ח . ד . חשב את מחירה של אופציית מכר בעלת מחיר מימוש של ח"ש 70 . ה . כיצד תשתנה תשובתך לסעיפים , 'ד- 'א אם בכלל , במידה והאופציה ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ